Pierwsza seria ćwiczeń


Ćwiczenie nr 1: Badanie układów regulacji prądu

 • Prawo Ohma

 • Uogólnione prawo Ohma

 • Włączanie amperomierza i woltomierza do układu pomiarowego

 • Regulacja natężenia prądu za pomocą potencjometru

Ćwiczenie nr 2: Badanie układów regulacji napięcia

 • Prawo Ohma

 • Uogólnione prawo Ohma

 • Regulacja napięcia za pomocą potencjometru

 • Pojęcie dzielnika napięcia

Ćwiczenie nr 3: Badanie obwodów prądu stałego

 • Prawo Ohma

 • Uogólnione prawo Ohma

 • Prawa Kirchoffa

 • Szeregowe, równoległe i mieszane łączenie rezystorów

 • Włączanie amperomierza i woltomierza do układu pomiarowego

Ćwiczenie nr 4: Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych za pomocą oscyloskopu

 • Pomiar wartości napięcia stałego

 • Pomiar wartości międzyszczytowej, szczytowej i skutecznej napięcia zmiennego bez składowej stałej

 • Pomiar wartości międzyszczytowej, szczytowej i skutecznej napięcia zmiennego ze składową stałą

 • Pomiar częstotliwości i okresu przebiegów zmiennych

 • Pomiar przesunięcia fazowego za pomocą metody krzywych Lissajous (metoda elipsy)

Druga seria ćwiczeń


Ćwiczenie nr 5: Pomiary rezystancji

 • Pojęcie rezystancji i jej jednostki

 • Zasady oznaczania wartości rezystancji na rezystorach

 • Wyznaczenia rezystancji zastępczej układu

 • Pomiar rezystancji metodą techniczną

 • Pomiar rezystancji omomierzem analogowym i cyfrowym

 • Pomiar rezystancji metodą mostkową 

 • Pomiar rezystancji metodą porównywania prądów i napięć

Ćwiczenie nr 6: Pomiary pojemności

 • Pojęcie pojemności i reaktancji pojemnościowej oraz ich jednostki

 • Zasady oznaczania wartości pojemności na kondensatorach

 • Wyznaczanie pojemności zastępczej układu

 • Pomiar pojemności i reaktancji pojemnościowej metodą techniczną

 • Pomiar pojemności metodą rezonansową

 • Pomiar pojemności metodą mostkową 

Ćwiczenie nr 7: Pomiary indukcyjności

 • Pojęcie indukcyjności własnej i wzajemnej oraz ich jednostki

 • Pojęcie reaktancji indukcyjnej i jej jednostki

 • Pomiar indukcyjności własnej i reaktancji indukcyjnej metodą techniczną

 • Pomiar indukcyjności własnej metodą rezonansową

 • Pomiar indukcyjności wzajemnej i współczynnika sprzężenia cewek sprzężonych magnetycznie

 • Wyznaczanie zacisków jednoimiennych cewek sprzężonych magnetycznie

Ćwiczenie nr 8: Pomiary mocy prądu stałego i zmiennego 1 -fazowego

 • Pojęcie mocy prądu stałego i jej jednostka

 • Pomiar mocy prądu stałego metodą techniczną

 • Pomiar mocy prądu stałego watomierzem.

 • Zasady włączania watomierza do układu pomiarowego

 • Pojęcie mocy czynnej prądu zmiennego. Współczynnik mocy

 • Pomiar mocy czynnej metodą techniczną

 • Pomiar mocy czynnej watomierzem

Trzecia seria ćwiczeń


Ćwiczenie nr 9: Badanie szeregowych obwodów RLC

 • Idealne elementy RLC zasilane napięciem sinusoidalnie zmiennym. Przebiegi czasowe prądów i napięć na tych elementach

 • Pojęcie reaktancji i susceptancji i ich zależność od częstotliwości

 • Łączenie szeregowe elementów RL, RC i RLC

 • Pojęcie impedancji i admitancji układu RL, RC i RLC

 • Trójkąty napięć i impedancji w obwodach RL, RC i RLC

 • Interpretacja obwodów RLC w metodzie symbolicznej

Ćwiczenie nr 10: Badanie równoległych obwodów RLC

 • Idealne elementy RLC zasilane napięciem sinusoidalnie zmiennym. Przebiegi czasowe prądów i napięć na tych elementach

 • Pojęcie reaktancji i susceptancji. Zależności tych wielkości w funkcji częstotliwości

 • Łączenie równoległe elementów RL, RC i RLC

 • Pojęcie impedancji i admitancji układu RL, RC i RLC

 • Trójkąty prądów i admitancji w obwodach RL, RC i RLC

 • Interpretacja obwodów RLC w metodzie symbolicznej

Ćwiczenie nr 11: Badanie zjawiska rezonansu w obwodach RLC

 • Zjawisko rezonansu w obwodzie szeregowym - rezonans napięć

 • Pojęcie częstotliwości rezonansowej

 • Zjawisko rezonansu w obwodzie równoległym - rezonans prądów

 • Zjawisko rezonansu w obwodach szeregowo - równoległych 

 • Zjawisko przepięcia rezonansowego

Ćwiczenie nr 12: Badanie biernych filtrów częstotliwościowych

 • Pojęcie czwórnika i jego parametry - równania czwórników

 • Filtry LC górno i dolnoprzepustowe - parametry i charakterystyki

 • Filtry LC pasmowe i zaporowe - parametry i charakterystyki

 • Filtry RC górno i dolnoprzepustowe - parametry i charakterystyki

 • Pasmo przenoszenia, jego szerokość oraz częstotliwość graniczna filtru

 • Wyznaczanie częstotliwości granicznej metodą graficzną

Czwarta seria ćwiczeń


Ćwiczenie nr 13: Badanie diod półprzewodnikowych

 • Pojęcie złącza półprzewodnikowego p-n

 • Polaryzacja złącza p-n w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym

 • Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n

 • Pojęcie diody półprzewodnikowej i ich rodzaje

 • Półprzewodnikowe diody prostownicze, ich parametry i charakterystyki

 • Wyznaczanie napięcia progowego diody półprzewodnikowej metoda graficzną

 • Praca szeregowa i równoległa diod prostowniczych

Ćwiczenie nr 14: Badanie diody stabilizacyjnej i pojemnościowej

 • Zjawisko zenera i efekt przebicia lawinowego w złączu p-n

 • Pojęcie diody stabilizacyjnej, jej parametry i charakterystyka

 • Stabilizator napięcia na diodzie zenera

 • Pojęcie diody pojemnościowej - warikap i warraktor

 • Parametry i charakterystyka diody pojemnościowej

Ćwiczenie nr 15: Badanie półprzewodnikowych elementów sterowanych

 • Budowa, zasada działania i charakterystyka elementu typu DIAK

 • Budowa, zasada działania i charakterystyka elementu typu TRIAK

 • Budowa i zasada działania tyrystora niesymetrycznego z bramką typu "p" i z bramką typu "n" - Charakterystyki tyrystora

 • Sterowanie układami elektronicznymi przy pomocy tyrystorów

Ćwiczenie nr 16: Badanie elementów optoelektronicznych oraz warystora i termistora

 • Budowa, zasada działania i charakterystyka fotorezystora

 • Budowa, zasada działania i charakterystyka fotodiody

 • Budowa, zasada działania i charakterystyka fototranzystora

 • Budowa i zasada działania transoptora

 • Budowa, zasada działania i charakterystyka warystorów

 • Budowa, zasada działania i charakterystyki termistorów

Piąta seria ćwiczeń


Ćwiczenie nr 17: Badanie tranzystorów bipolarnych

 • Budowa i zasada działania tranzystora bipolarnego
  n-p-n i p-n-p

 • Parametry tranzystora bipolarnego

 • Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego

 • Charakterystyka przejściowa tranzystora bipolarnego

 • Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego

 • Stan aktywny, nasycenia i odcięcia tranzystora

Ćwiczenie nr 18: Badanie tranzystorów unipolarnych

 • Budowa i zasada działania tranzystora unipolarnego typu FET

 • Charakterystyka przejściowa i wyjściowa tranzystora FET

 • Budowa zasada działania tranzystora unipolarnego typu MOSFET

 • Charakterystyka przejściowa i wyjściowa tranzystora MOSFET

 • Budowa i zasada działania tranzystora jednozłączowego

Ćwiczenie nr 19: Badanie prostowników diodowych

 • Prostownik jednopołówkowy - układ, zasada działania, przebiegi

 • Parametry prostownika jednopołówkowego

 • Prostownik dwupołówkowy - układ, zasada działania, przebiegi

 • Parametry prostownika dwupołówkowego

 • Prostownik mostkowy - układ, zasada działania, przebiegi

 • Parametry prostownika mostkowego

Ćwiczenie nr 20: Badanie powielaczy napięć

 • Pojęcie powielacza napięcia

 • Budowa, zasada działania i parametry podwajacza napięcia w układzie Delon

 • Budowa, zasada działania i parametry podwajacza napięcia w układzie Vilarda

 • Budowa i zasada działania powielacza Vilarda n - stopniowego